Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn; chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.

Ban quản trị cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên website cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để BAN QUảN TRị cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho khách hàng BAN QUảN TRị, bằng nỗ lực tốt nhất của mình, sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ để ngăn chặn các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin trái phép.

Tuy nhiên, BAN QUảN TRị không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các hành vi xâm phạm, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của BAN QUảN TRị. BAN QUảN TRị sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.

Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng, BAN QUảN TRị sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng và trình vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý. Đối với các giao dịch trực tuyến được thực hiện thông qua website Ban quản trị không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Thông tin tài khoản, thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của BAN QUảN TRị bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khách hàng có nghĩa vụ bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. BAN QUảN TRị sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại, tổn thất (nếu có) do khách hàng không tuân thủ quy định bảo mật này.

Khách hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay dổi dữ liệu của BAN QUảN TRị. Trong trường hợp BAN QUảN TRị phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán thông tin cá nhân trái phép … BAN QUảN TRị có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.